INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Vnitřní řád školní jídelny.

 
 
 
 
               Naše mateřská škola je zapojena do projektu
              ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ STARÁ PAKA II.;
který je spolufinancován Evropskou unií a zabývá se zvýšením kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
 
 
 
__________________________________________________________
Ceny stravného 
Podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou děti rozděleny do věkových skupin
  2-6let 7-10let
přesnídávka 8,-Kč 9,-Kč
oběd 18,-Kč 19,-Kč
svačina 8,-Kč 8,-Kč
pitný režim 3,-Kč 3,-Kč
celkem                                  37 ,-Kč                                39,-Kč
Prosíme rodiče, aby pokud možno hradili stravné a úplatu za předškolní vzdělávání převodem z účtu. Informace obdržíte u vedoucí stravování paní M.Kovaříkové.Děkujeme za pochopení.
_________________________________________________________
 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE STRAVY

 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ MAJÍ POVINNOST OMLUVIT NEPŘÍTOMNOST SVÉHO DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE A ODHLÁSIT HO ZE STRAVY,  POKUD JE TO MOŽNÉ, NEJLÉPE DEN PŘEDEM A TO BUĎ ZÁPISEM DO SEŠITŮ UMÍSTĚNÝCH V ŠATNÁCH DĚTÍ, NEBO:

ODHLAŠOVÁNÍ ZE STRAVY: VOLÁNÍM NA TEL. ČÍSLO: 493798 391, NEBO SMS ZPRÁVOU NA ČÍSLO 727 928 027.

NEOMLUVENÝM DĚTEM BUDE POČÍTÁNO PO CELOU DOBU NEPŘÍTOMNOSTI PLNÉ STRAVNÉ. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE- VIZ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.

_______________________________________________________________________

 

Úplata pro školní rok 2018-2019.odt

________________________________________________________________

 

___________________________________________

 

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání § 3 ve znění pozdějších předpisů ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem přerušuje provoz Mateřské školy, Stará Paka v měsíci červenci a srpnu od 15. 7. 2019 do 23. 8. 2019

            Zároveň oznamujeme, že výše úplaty za předškolní vzdělávání na období prázdnin se snižuje v měsíci červenci pro zákonné zástupce dětí na 205,-Kč a v měsíci srpnu na 114,-Kč.

 

Zajistit péči o děti v době přerušení provozu mateřské školy lze pomocí placené péče v Nové Pace - dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.(např. informace na webových stránkách  www.hlidacky.cz ), případně umístit dítě v Mateřské škole Školní, Nová Paka – bližší informace u ředitelky školy.

Lenka Typltová, řed. MŠ

Ve Staré Pace dne 25.3.2019

___________________________________________________________________

 

Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka, Komenského 466 vyhlašuje výběrové řízení na pozici

                           

 

Učitel(ka) mateřské školy

Předpokládaný nástup : 1.9.2019

Požadujeme: základní předpoklady pro výkon činnosti pedagoga dle §3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění, a odpovídající vzdělání dle § 6 zákona o pedagogických pracovnících v platném znění.

Další předpoklady: spolehlivost a odpovědnost, trestní a mravní bezúhonnost, pozitivní vztah k dětem, hra na hudební nástroj, schopnost dobré komunikace a jednání s lidmi, schopnost pracovat v týmu.

 

Přihlášku se strukturovaným životopisem motivačním dopisem a výpisem z rejstříku trestů, kopii dosaženého vzdělání zašlete na adresu: Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 91 Stará Paka nebo e-mail : mat.skola.stara.paka@seznam.cz

Případné informace na telefonním čísle 493798291, 727928026

_________________________________________________________________________                          

VŠEM DĚTEM I RODIČŮM PŘEJEME PĚKNÉ PRÁZDNINOVÉ DNY PLNÉ SLUNÍČKA.

Kolektiv mateřské školy.

__________________________________________________________________________________

 

Schůzka pro zákonné zástupce dětí přijatých do mateřské školy od 1.9.2019 se uskuteční v budově mateřské školy ve Sluníčkové třídě 27.srpna 2019 od 15.00 hod.. Účast zákonných zástupců je nutná!!!!!

_______________________________________________________________

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání bude vybírat vedoucí stravování paní M.Kovaříková ve své kanceláři ve středu 28.8. od 6.30 do 16.00 hod.

DSCF0016aaa[1].jpg

KONTAKT

mateřská škola

493798291

školní jídelna

493798391

ředitelka školy

727928026

zástupkyně v době nepřítomnosti ředitelky

736718446

vedoucí stravování

727928027

třída Sedmikráska

731937404

třída Berušková

725511631

třída Sluníčková

736718446

 

Žádáme volající, aby mimo provozní dobu mateřské školy používali čísla na mobilní telefony pouze k omlouvání dětí formou SMS zpráv a respektovali tak soukromí zaměstnanců.

mailto:mat.skola.stara.paka@seznam.cz

Školní jídelna

 jidelna@msstarapaka.cz

ČÍSLO ÚČTU : 1163743399/0800

POLOHA školy

Přejít na MAPU
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Star%C3%A1%20Paka%20Komensk%C3%A9ho%20466@sss=1@ssp=117890156_126316236_152689772_152563404@x=135519168@y=137460512@z=15

Mateřská ěkola - Stará Paka, Komenského 466