INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Vnitřní řád školní jídelny.

 
 
 
 
               Naše mateřská škola je zapojena do projektu
              ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ STARÁ PAKA II.;
který je spolufinancován Evropskou unií a zabývá se zvýšením kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
 
 
 
__________________________________________________________
Ceny stravného 
Podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou děti rozděleny do věkových skupin
  2-6let 7-10let
přesnídávka 8,-Kč 9,-Kč
oběd 18,-Kč 19,-Kč
svačina 8,-Kč 8,-Kč
pitný režim 3,-Kč 3,-Kč
celkem                                  37 ,-Kč                                39,-Kč
Prosíme rodiče, aby pokud možno hradili stravné a úplatu za předškolní vzdělávání převodem z účtu. Informace obdržíte u vedoucí stravování paní M.Kovaříkové.Děkujeme za pochopení.
_________________________________________________________
 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE STRAVY

 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ MAJÍ POVINNOST OMLUVIT NEPŘÍTOMNOST SVÉHO DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE A ODHLÁSIT HO ZE STRAVY,  POKUD JE TO MOŽNÉ, NEJLÉPE DEN PŘEDEM A TO BUĎ ZÁPISEM DO SEŠITŮ UMÍSTĚNÝCH V ŠATNÁCH DĚTÍ, NEBO:

ODHLAŠOVÁNÍ ZE STRAVY: VOLÁNÍM NA TEL. ČÍSLO: 493798 391, NEBO SMS ZPRÁVOU NA ČÍSLO 727 928 027.

NEOMLUVENÝM DĚTEM BUDE POČÍTÁNO PO CELOU DOBU NEPŘÍTOMNOSTI PLNÉ STRAVNÉ. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE- VIZ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.

_______________________________________________________________________

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

TŘÍDA SEDMIKRÁSKA: VOLÁNÍM NEBO SMS NA ČÍSLO 731 937 404

TŘÍDA BERUŠKOVÁ: VOLÁNÍM  NEBO SMS ZPRÁVOU na číslo 725 511 631.

TŘÍDA SLUNÍČKOVÁ: VOLÁNÍM NEBO SMS NA TEL.ČÍSLO 736 718 446

_________________________________________________________

Úplata pro školní rok 2018-2019.odt

________________________________________________________________

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ ČIPU PŘI VSTUPU DO MŠ.

Přiložte čip ke čtečce (stačí přiblížit) a vyčkejte, až se rozsvítí červené světlo. Teprve potom můžete otevřít dveře. Je zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby, které nemají čip! Jedná se o bezpečnost vašich dětí.

Pokud tímto způsobem nelze otevřít, zvoňte!

______________________________________________________________

Organizace školního roku 2018-2019

_______________________________________________________

 

Povinné předškolní vzdělávání 

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do mateřské školy dochází v roce 2017 k podstatným změnám

Nově je totiž v platnosti nařízení, které stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zápis do mateřských škol na školní rok se koná vždy v první polovině května.  Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Nadále platí, že mateřské školy nemohou přijmout  dítě, kterého se netýká povinné předškolní vzdělávání, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace. Tato podmínka již nyní neplatí pro děti, na něž se vztahuje povinná předškolní docházka.

Jak bude probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:

 1. Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně od 8.00 do 12.00hod.
 2. Každou nepřítomnost dítěte je rodič povinen písemně omluvit (dle pravidel ve školním řádu).
 3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ a nebude řádně omluveno a zákonní zástupci dítě neomluví ani na výzvu ředitelky mateřské školy, obrátí se ředitelka na obec s rozšířenou působností (Obec III. Nová Paka).
 4. Rodiče dětí, jichž se týká povinná předškolní docházka (týká se nově i dětí s odkladem školní docházky) nebudou platit úplatu za předškolní vzdělávání.

Děti, jichž se týká povinná předškolní docházka mají možnost individuálního vzdělávání– tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

 1. .Rodiče však musí oznámit spádové mateřské škole tuto skutečnost nejméně 3 měsíce předem a potom se v určeném termínu (listopad, prosinec dostavit do mateřské školy na ověření znalostí.
 2. Individuální vzdělávání může být rodičem kdykoliv ukončeno.
 3. Pokud se rodič nedostaví s dítětem na přezkoušení, bude individuální vzdělávání ukončeno mateřskou školou, a dítě musí ihned nastoupit k běžné denní docházce

Bližší informace k povinnému předškolnímu vzdělávání se zájemci dozví ve školním řádu mateřské školy, který je umístěn na webových stránkách a v šatnách dětí.

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo informaci k povinnému předškolnímu vzdělávání. Můžete se s ní seznámit zde: 

Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče.pdf

 ____________________________________________________________

Pamlsky v mateřské škole

Naše mateřská škola se snaží vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke zdravému způsobu stravování. Proto Vás prosíme, nedávejte dětem do mateřské školy žádné pamlsky (bonbony apod.). Pokud chcete, aby vaše děti oslavily svoje narozeniny společně s kamarády v mateřské škole, dejte jim s sebou spíše sušené nebo čerstvé ovoce. Ze zkušeností z minulých let víme, že si na tento způsob oslavy narozenin děti zvyknou a těší se na něj stejně, jakoby dostaly od oslavence bonbony.

_________________________________________________________________

 

 Hračky v mateřské škole

Žádáme rodiče, aby nedávali dětem do mateřské školy hračky (viz školní řád mateřské školy). Přípustné jsou pouze plyšové hračky na odpolední odpočinek. Tím, že si děti nosí do MŠ hračky, odpoutávají sebe i kamarády od činností, které máme v MŠ pro ně připraveny, a zároveň to vede k nežádoucí soutěživosti mezi dětmi. Ujišťujeme Vás, že hraček i pomůcek máme v mateřské škole dostatek.

________________________________________________________________

Zde si můžete stáhnout:

 Pověření k převzetí dítěte z mateřské školy jinou osobou

_________________________________________________________________

Nabídka zaměstnání

___________________________________________

 

ZÁKLADY ANGLIČTINY VE SLUNÍČKOVÉ TŘÍDĚ.

Každý sudý týden ráno (cca od 8.00 do 8.30) 2-3x týdně, se budou děti ze Sluníčkové třídy hravou formou seznamovat se základy angličtiny pod vedením paní učitelky Cilerové. Účast dětí na této výuce je zcela dobrovolná a děti se jí účastní dle vlastního zájmu. Ostatní děti ze třídy mají v této době obvyklý program.

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 Zde si můžete vytisknout žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání . Prosím, tiskněte obě strany: 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost -formát pdf.

________________________________________________________________

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání § 3 ve znění pozdějších předpisů ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem přerušuje provoz Mateřské školy, Stará Paka v měsíci červenci a srpnu od 15. 7. 2019 do 23. 8. 2019

            Zároveň oznamujeme, že výše úplaty za předškolní vzdělávání na období prázdnin se snižuje v měsíci červenci pro zákonné zástupce dětí na 205,-Kč a v měsíci srpnu na 114,-Kč.

 

Zajistit péči o děti v době přerušení provozu mateřské školy lze pomocí placené péče v Nové Pace - dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.(např. informace na webových stránkách  www.hlidacky.cz ), případně umístit dítě v Mateřské škole Školní, Nová Paka – bližší informace u ředitelky školy.

Lenka Typltová, řed. MŠ

Ve Staré Pace dne 25.3.2019

___________________________________________________________________

 

Výběrové řízení na ředitelku mateřské školy- podrobnosti na stránkách Obce Stará Paka: https://www.starapaka.cz/

 ____________________________________________________________

 

Akce mateřské školy na měsíc květen a červen

 

 • 2.5. zápis do mateřské školy
 • Plavecký kurz v Jičíně- každý pátek a jedno pondělí- viz rozpis
 • 11.5. vystoupení dětí sborečku mateřské školy na Vítání občánků
 • 15.5. návštěva Beruškové třídy v Centru přírodních věd- Hvězdárně Jičín- program: Život v mraveništi
 • 14.5. návštěva Sluníčkové třídy v Centru přírodních věd- Hvězdárně Jičín- program: Žížaly a Žížalové
 • 21.5. Výlet Beruškové a Sluníčkové třídy na Benecko s dílničkou
 • 30.5. Sportovní dopoledne ke Dni dětí
 • Besídky ke Dni matek v jednotlivých třídách – termíny upřesníme
 • Výlet třídy Sedmikráska- termín a místo upřesníme
 • 4.6. pohádka Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů a princezen s šermířským vystoupením na zahradě mš
 • 13.6.Fotografování dětí
 • Rozloučení s mateřskou školou a školním rokem na zahradě mateřské školy- termín a program upřesníme
 • ___________________________________________________________

 

 

 

Cena triček pro děti, které odcházejí po prázdninách do školy je 159,-Kč. Prosíme rodiče o uhrazení této částky 29.5. v kanceláři vedoucí stravování paní M.Kovaříkové.

___________________________________________________________________

 

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání bude vybírat paní M. Kovaříková 29.5. od 6.30 do 16.00 ve své kanceláři. Žádáme rodiče o dodržení tohoto termínu.

 

_______________________________________________________________

Zveme všechny rodiče i prarodiče do Sluníčkové třídy ve středu dne 29.5. .na

                                  Kočičí besídku

Prosíme maminky, aby převlékly děti za kočičky nebo kocoury a uvítáme, když upečete něco dobrého k čaji nebo kávě. Těšíme se na Vás.

 ______________________________________________________________

Mateřská škola, Stará Paka

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1.9.2019

 

1/2019

Přijímá se od 1.9.2019

2/2019

Přijímá se od 1.9.2019

3/2019

Přijímá se od 1.9.2019

4/2019

Přijímá se od 1.9.2019

5/2019

Přijímá se od 1.9.2019

6/2019

Přijímá se od 1.9.2019

7/2019

Přijímá se od 1.9.2019

8/2019

Přijímá se od 1.9.2019

9/2019

Přijímá se od 1.9.2019

10/2019

Přijímá se od 1.9.2019

11/2019

Přijímá se od 1.9.2019

12/2019

Přijímá se od 1.9.2019

13/2019

Přijímá se od 1.9.2019

14/2019

Přijímá se od 1.9.2019

15/2019

Přijímá se od 1.9.2019

16/2019

Přijímá se od 1.9.2019

17/2019

Přijímá se od 1.9.2019

18/2019

Přijímá se od 1.9.2019

19/2019

Přijímá se od 1.9.2019

20/2019

Přijímá se od 1.9.2019

21/2019

Přijímá se od 1.9.2019

 

 

 

Vyvěšeno dne 22.5.2019                                         Lenka Typltová, ředitelka školy

_________________________________________________________________

ZVEME VŠECHNY NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI S RODIČI DO TŘÍDY SEDMIKRÁSKA DNE 6.6. OD 15.00 HOD. , ABY SE PŘIŠLY SEZNÁMIT S PROSTŘEDÍM TŘÍDY A ZAHRADY A SPOLEČNĚ SI POHRÁT. 

___________________________________________________________________

 

VE ČTVRTEK 30.5. BUDOU MÍT DĚTI NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY                                       

                    SPORTOVNÍ DOPOLEDNE.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU ODCHÁZET JIŽ V 8.30 A CELÉ DOPOLEDNE V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ PROBĚHNE VENKU.

Proto budou s sebou potřebovat:

Baťůžek s pitím na celé dopoledne a pláštěnkou, vhodné sportovní oblečení a obutí. Do baťůžku jim můžete přidat i malou sladkost. Svačinu budou mít s sebou z mateřské školy.

Pokud bude nepříznivé počasí, budeme sportovat v budově mateřské školy.

_______________________________________________________________________

                       

DSCF0016aaa[1].jpg

KONTAKT

mateřská škola

493798291

školní jídelna

493798391

ředitelka školy

727928026

zástupkyně v době nepřítomnosti ředitelky

736718446

vedoucí stravování

727928027

třída Sedmikráska

731937404

třída Berušková

725511631

třída Sluníčková

736718446

 

Žádáme volající, aby mimo provozní dobu mateřské školy používali čísla na mobilní telefony pouze k omlouvání dětí formou SMS zpráv a respektovali tak soukromí zaměstnanců.

mailto:mat.skola.stara.paka@seznam.cz

Školní jídelna

 jidelna@msstarapaka.cz

ČÍSLO ÚČTU : 1163743399/0800

POLOHA školy

Přejít na MAPU
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Star%C3%A1%20Paka%20Komensk%C3%A9ho%20466@sss=1@ssp=117890156_126316236_152689772_152563404@x=135519168@y=137460512@z=15

Mateřská ěkola - Stará Paka, Komenského 466