Doplňkové aktivity

Doplňující programy, projekty a další aktivity

Saunování

V budově naší mateřské školy se nachází sauna. Využíváme ji s dětmi v podzimních měsících jedenkrát týdně, postupně desetkrát za sebou. Cílem saunování je zlepšení zdravotního stavu dětí (ústup od opakovaných viróz horních cest dýchacích).

 

Prevence poruch řeči

Ve všech třídách jsou denně zařazovány logopedické chvilky.V každé třídě pracuje odborně proškolená učitelka, která se zabývá logopedickou prevencí u dětí.Tyto paní učitelky pracují podle pokynů klinických logopedů a pravidelně informují rodiče o práci s dětmi v této oblasti. Rodičům zapůjčují odbornou literaturu a poskytují další materiály. Mateřská škola spolupracuje s klinickými logopedy ,které pravidelně jezdí do MŠ na kontrolu a pomáhají i odbornými radami.


Čtyřlístek

Paní učitelky v Beruškové třídě se v průběhu celého dne věnují ve zvýšené míře při práci s dětmi enviromentálním činnostem. Mezi metody, které paní učitelky používají patří pokusy a pozorování a práce s odpadovými materiály.

 

Sboreček Zvoneček

Jeho cílem je harmonický rozvoj pěveckých, rytmických, dechových a pohybových schopností a dovedností u dětí, zdokonalování hudebního cítění a seznamování dětí s různými typy písní. Děti se sborečkem vystupují na různých akcích pořádaných naší mateřskou školou a také například při Vítání občánků. Sboreček má 15 členů. V případě zájmu si se sborečkem mohou zazpívat i ostatní děti . Sboreček vede paní učitelka Pilařová a Kobrová. Byl založen v září 2010.

Projekt Mrkvička

Cílem tohoto celostátního projektu je zpřístupnit mateřským školám informace z oblasti ekologické výchovy, umožnit vzájemnou komunikaci mezi MŠ se zvýšeným zájmem o ekologickou výchovu a v neposlední řadě podpořit ekologickou výchovu ve školkách poskytnutím metodických a pracovních materiálů. Naše mateřská škola se zapojila do tohoto projektu v říjnu 2010.

ZÁKLADY ANGLIČTINY VE SLUNÍČKOVÉ TŘÍDĚ.

Každý sudý týden ráno (cca od 8.00 do 8.30) 2-3x týdně, se budou děti ze Sluníčkové třídy hravou formou seznamovat se základy angličtiny pod vedením paní učitelky Cilerové. Účast dětí na této výuce je zcela dobrovolná a děti se jí účastní dle vlastního zájmu. Ostatní děti ze třídy mají v této době obvyklý program.

 

Divadlo v naší mateřské škole

Několikrát do roka zajíždějí do naší mateřské školy divadélka z celé republiky. děti se tak mají možnost seznámit s různými druhy loutek, jinou formou se seznamují s klasickými i autorskými pohádkami, ale zařazujeme i pohádky hudební a logopedické.

 

Ostatní divadelní  a filmová představení, návštěva výstav

Několikrát za rok se účastníme divadelních představení a koncertů v MKS Nová Paka, filmových představení v novopackém kině a divadelních představení v místní základní škole.

Na výstavy docházíme s dětmi do místní knihovny nebo zajíždíme do Nové Paky do MKS nebo do muzea.

 

Andersenova noc v místní knihovně, projekt Den mezi knížkami.

Pravidelně jedenkrát za dva roky se účastníme Andersenovy noci v místní knihovně, která má za úkol prohlubovat v dětech kladný vztah ke knihám a získat nové malé čtenáře.

Jedenkrát za dva roky tráví děti celý den v místní knihovně (včetně odpoledního odpočinku na tajemné půdě). Děti zde tráví den plný pohádek, her a soutěží.

 

Plavecký kurz (nepovinná aktivita hrazená rodiči)

 V průběhu jarních měsíců dojíždí děti naší mateřské školy do sportovního areálu v Jičíně na plavecký výcvik. Výcviku se účastní 25 dětí  v dopoledních hodinách jedenkrát týdně, celkem desetkrát. Děti se zde seznamují hravou formou se základy plavání.

 

Sportovní hry mateřské školy

Každý rok začátkem června pořádáme Sportovní hry mateřské školy, ke kterým využíváme pěkné sportovní prostředí nedalekého sportovního areálu  Sokolák.

Návštěva dětí v Domově seniorů v Nové Pace

Jedenkrát za rok zajíždíme s dětmi do Domova seniorů v Nové Pace s krátkým vystoupením pro místní obyvatele.

 

Setkání ve stacionáři

Navštěvujeme stacionář o.s. Život bez bariér v Nové Pace s vystoupením dětí, a klienti stacionáře pro nás nachystají vstoupení a soutěže.

Sportovní školička (nepovinná aktivita hrazená rodiči, hradí VZP a některé další zdravotní pojišťovny.).

Děti, jejichž rodiče projeví zájem se účastní 1x ročně deseti lekcí sportovní školičky v tělocvičně základní školy.Sportovní školičku organizuje Škola sportu a partnerem celého projektu je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Lyžařská školička (nepovinná aktivita hrazená rodiči)

v zimních měsících se účastní děti naší mateřské školy týdenního lyžařského kurzu pod vedení lyžařské školy v Nové Pace.

 

Placené kroužky naše mateřská škola nepodporuje.Děti mají dostatek všestranných aktivit v průběhu celého dne, kde se mohou všestranně rozvíjet a nejsou tak znevýhodňovány děti z méně majetných rodin.

 

 

DSCF0016aaa[1].jpg

KONTAKT

mateřská škola

493798291

školní jídelna

493798391

ředitelka školy

727928026

zástupkyně v době nepřítomnosti ředitelky

736718446

vedoucí stravování

727928027

třída Sedmikráska

731937404

třída Berušková

725511631

třída Sluníčková

736718446

 

Žádáme volající, aby mimo provozní dobu mateřské školy používali čísla na mobilní telefony pouze k omlouvání dětí formou SMS zpráv a respektovali tak soukromí zaměstnanců.

mailto:mat.skola.stara.paka@seznam.cz

Školní jídelna

 jidelna@msstarapaka.cz

ČÍSLO ÚČTU : 1163743399/0800

POLOHA školy

Přejít na MAPU
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Star%C3%A1%20Paka%20Komensk%C3%A9ho%20466@sss=1@ssp=117890156_126316236_152689772_152563404@x=135519168@y=137460512@z=15

Mateřská ěkola - Stará Paka, Komenského 466