Program školy

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Rok mezi kamarády.

VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Vzdělávání dětí je rozděleno do všech činností v průběhu dne. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učením, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání (spontánní hra, prožitkové učení, námětová hra, pokusy, řízené činnosti, tělovýchovné aktivity).
K rozvoji dětí s odkladem školní docházky, dětí talentovaných a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami využíváme individuálních vzdělávacích plánů.
Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří doplňkové metody ( Ohebný jazýček, Angličtina hrou,  environmentálně-pracovní činnosti a sboreček Zvoneček), společné akce dětí a rodičů, výlety, plavecký výcvik, saunování, návštěva kina a různých výstav, divadla a koncertů.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu Bezpečná školka, který má za úkol naučit děti formou zábavných her a soutěží bezpečně se pohybovat v silničním provozu. Dalším projektem, kterého se účastníme, je projekt Mrkvička, který je zaměřený na enviromentální výchovu. 

DLOUHODOBÉ CÍLE

1. cíl:

Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení

Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou:

 • veškeré činnosti, které se odehrávají v průběhu dne v MŠ
 • lokomoční a pohybové činnosti (zdravotní cvičení, jóga, průpravné cviky)
 • jazykové chvilky, artikulační, řečové, sluchové hry, samostatné slovní projevy, logopedická péče v MŠ
 • doplňkové aktivity- metoda Dobrý start, angličtina, ekologicko-pracovní aktivity, výtvarné a hudební
 • exkurze, výlety, společné akce rodičů a dětí
 • návštěva kina, divadel
 • otužování vodou v letním období, sauna, plavecký kurz


2. cíl:

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou:

 • veškeré činnosti odehrávající se v průběhu dne v MŠ
 • tematické hry
 • sociální hry
 • beseda
 • kolektivní práce
 • integrace- poznávání, sžívání se tělesně postiženým dítětem
 • spolupráce s tělesně postiženými- chráněná pracovní dílna Nouzov
 • výlety do okolí

 

3. cíl:

Získání osobní samotnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou:

 • veškeré činnosti odehrávající se v průběhu dne v MŠ
 • činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
 • cvičení organizačních dovedností
 • hry na téma rodiny a přátelství
 • sociální hry
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 • činnosti zaměřené na poznávání různých lidských vlastností

 

4. cíl:

Respektování individuálních potřeb a možností dítěte:

Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou:

 • veškeré činnosti odehrávající se v průběhu dne v MŠ
 • individuální vzdělávací programy pro potřebné děti
 • pozvolné zvykání dětí na kolektiv v MŠ podle jejich individuálních potřeb
 • různé možnosti odpoledního odpočinku dětí
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • doplňkové činnosti
 • u dětí mimořádně nadaných rozšířená nabídka dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopností dítěte


OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací obsah naší MŠ jsme rozdělili do integrovaných bloků. Tyto integrované bloky jsou společným východiskem pro práci pedagogů v rámci jednotlivých tříd a jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období. Dle těchto integrovaných bloků připravují učitelky v jednotlivých třídách své třídní vzdělávací programy tak, aby svým obsahem odpovídali věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí jednotlivých tříd. TVP připravují učitelky průběžně a operativně jej dotváří. Integrované bloky ŠVP jsou pro ně závazné.Integrované bloky

 1. Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře
 2. První vločka na zem letí, už je tady zima, děti
 3. Ententýky tralala, už jedeme do jara
 4. Radujte se děti, léto už k nám letí

 

 

Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře

 

Záměrem bloku je navodit radostnou atmosféru ve třídě, seznámit děti s novým prostředím, poznávat nové kamarády, utvářet pěkné vztahy dětí mezi sebou navzájem, vytvářet pohodový kolektiv. Děti si osvojí jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách, povedeme je k ochraně zdraví v chladnějším podzimním klimatu.

Očekávání:

 • Adaptuje se v prostředí mateřské školy, umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku, odloučí se na určitou dobu od rodičů, je aktivní i bez jejich opory, navazuje kontakty s ostatními dětmi, s učitelkami a ostatními zaměstnanci MŠ, ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého okolí
 • Přijímá pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života
 • Dodržuje dohodnutá pravidla, umí naslouchat druhým, umí se vzájemně domluvit, řešit spory, dokáže rozhodovat o svých činnostech, dokáže vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas, obhájit svůj názor, dokáže pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc, zachází šetrně s pomůckami a hračkami
 • samostatně splní jednoduchý úkol, poradí si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení
 • Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny, rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Porozumí slyšenému, učí se aktivně používat nová slova, dokáže odpovídat na otázky, naučí se zpaměti krátký text
 • Chápe některé prostorové pojmy, rozlišuje některé obrazné symboly (piktogramy, dopravní značky)
 • Vyjadřuje svou představivost a fantazii ve výtvarných, pohybových, dramatických činnostech
 • Vnímá krásu přírody všemi smysly, pomáhá pečovat o okolní životní prostředí
 • Je zvídavé, má touhu poznávat své okolí, svět
 • Zvládá pohyb ve venkovním prostředí (po různých terénech a površích)
 • Učí se péči o vybrané zvíře a rostlinu

 

 

První vločka na zem letí, už je tady zima děti

 

Záměrem je přinášet dětem poznání vánočních tradic a radosti z vánoční atmosféry a naučit je dělat radost druhým. Povedeme děti k radostnému očekávání vstupu do první třídy ZŠ. Budeme společně vnímat charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, jak je lze využít k zimním sportům. Seznámíme se s tím, jak přežívají ptáci a zvířata zimu a budeme jim pomáhat. Prostřednictvím pohádkových příběhů u dětí budeme podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč dítěte.

 

Očekávání

 

 • Má povědomí o lidových tradicích, chápe, že k obdarování nejsou jen hmotné dárky
 • Podílí se aktivně na dění ve třídě, dokáže zorganizovat hru, přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch, dokáže ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Chová se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti i dospělému, porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 •  Dokáže porozumět slyšenému a umí slyšené reprodukovat, má zájem o divadlo, zvládá jednoduchou dramatickou úloh, dokáže se naučit zpaměti krátký text, umí reprodukovat na veřejnosti naučené básně a písně, získá vztah ke knize a seznámí se, jak se s ní zachází a kde ji hledat, dokáže sledovat a vyprávět pohádku
 • Dodržuje pravidla bezpečného chování při pohybu na sněhu a ledu, rozlišuje, co prospívá a co škodí zdraví, dokáže odmítnout podílet se na nedovolených činnostech, má povědomí o významu zdravé výživy, uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat
 • Ovládá koordinaci ruky a oka – zvládá jemnou motoriku, zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dokáže sladit pohyby se zpěvem, s rytmem a hudbou, zná základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
 • Dokáže zacházet s běžnými předměty denní potřeby, dokáže zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály
 • Pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno, dokáže vyjádřit své myšlenky ve vhodně zformulovaných větách, dokáže se domluvit slovy i gesty, improvizovat, dokáže popsat skutečnou situaci i podle obrázku, dokáže sluchově rozlišovat začáteční slabiky a hlásky ve slovech, dokáže poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
 • Pozná některá písmenka a číslice, dokáže se tiskacími písmeny podepsat, pozná své jméno napsané tiskacími písmeny, chápe základní matematické pojmy, dokáže rozpoznat charakteristické znaky předmětů
 • Dokáže se záměrně soustředit na činnost a udržet pozornost, dokáže postupovat a učit se podle instrukcí
 • Dokáže zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, vnímá všemi smysly- rozlišuje vůně, chutě, tóny a zvuky
 • Uvědomuje si, že svět přírody má svůj řád, pomáhá chránit přírodu, umí aktivně používat nová slova ve vztahu k počasíEntentýky tralala, už jedeme do jara

Záměrem je seznámit děti, jak se mohou podílet na ochraně přírody, uvědomovat si, změny spojené s příchodem jara. Seznámit je se širokou škálou barev, oslavit svátky jara. Vysvětlit dětem odlišnosti mezi zdravými a postiženými dětmi i dospělými a jak se k takovým dětem i dospělým chovat. Učit děti, aby si uvědomily, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i přírodní prostředí.

 

Očekávání

 • Chápe význam práce dospělých, s kterými přichází v mateřské škole do styku
 • Zvládá pohyb v nerovném terénu, prostorovou orientaci a běžné způsoby pohybu, zachovává správné držení těla, zvládá základní pohybové dovednosti a užívá různé náčiní, dokáže sladit pohyb s rytmem a hudbou, dokáže ovládat dechové svalstvo
 • Je citlivé ve vztahu k přírodě, má povědomí o významu životního prostředí pro člověka, ví, že činnost člověka může ovlivnit život zvířat i vzhled přírody kolem nás dokáže poznat základní typické znaky ročních období, chápe nebezpečí, které mu hrozí při setkání s cizími zvířaty, ví, jak se k nim chovat
 • Chová se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti i dospělému, všímá si toho, co si druhý přeje a potřebuje a umí mu nabídnout pomoc, ví, kde v případě potřeby hledat pomoc, dokáže se podělit o hračku a sladkost, chová se zdvořile k dětem i dospělým, dokáže odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná, chápe, že každý má v rodině svoji roli, podle které je potřeba se chovat
 • Zpracovává výtvarně svoje prožitky, těší se z hezkých zážitků, uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky, dokáže hodnotit slovní výkony, dokáže vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a dokončit ji
 • dokáže vyjádřit, o čem uvažuje, dokáže si uvědomit své možnosti a limity,
 • Dokáže zacházet s nůžkami, modelovací hmotou, drží správně tužku
 • Umí správně stolovat, dokáže udržovat pořádek
 • Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči, pozná poslední slabiku a hlásku ve slově, utvoří jednoduchý rým
 • Chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dokáže je využívat, orientuje se v elementárním počtu do šesti, dokáže řešit problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, sleduje očima zleva doprava
 • K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný, je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým
 • chápe funkci rodiny a jejich členů
 • orientuje se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umí jim přizpůsobit své chování

 

Radujte se děti, léto už k nám letí

 • Záměrem je seznámit děti s planetou Země, na které žijeme nejen my, ale i děti jiných národů. Setkáme se s hasiči, policií a budeme se dozvídat, jak se chránit.   Budeme putovat po okolí obce, jezdit na výlety a společně oslavíme rozloučení se školním rokem.

  Očekávání

  • Chová a jedná na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé, vyjednává s dětmi i dospělými ve svém okolí, dokáže se domluvit na společném řešení, má základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, přizpůsobuje se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, odmítá společensky nežádoucí chování, chrání se před nimi, a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům
  • Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se, vnímá umělecké a kulturní podněty, hodnotí svoje zážitky, má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním kulturním i technickém prostředí, uvědomuje si, že změny jsou přirozené a samozřejmé, uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje, vnímá, že svět je pestrý a má svůj řád
  • Chová a jedná na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé, vyjednává s dětmi i dospělými ve svém okolí, dokáže se domluvit na společném řešení, má základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, přizpůsobuje se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, odmítá společensky nežádoucí chování, chrání se před nimi, a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům
  • Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se, vnímá umělecké a kulturní podněty, hodnotí svoje zážitky, má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním kulturním i technickém prostředí, uvědomuje si, že změny jsou přirozené a samozřejmé, uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje, vnímá, že svět je pestrý a má svůj řádPO CELÝ ROK

 1. Enviromentální výchova
  Využití krásného přírodního prostředí v okolí MŠ. Naučit děti jak se v přírodě chovat, co je a co není správné, vést děti k třídění odpadů i vlastním příkladem a umístěním košů na tříděný odpad v prostorách MŠ. Využívat zahrady mateřské školy k poznávání v oblasti enviromentální výchovy (pokusy, bylinkový záhon, smyslový chodník, hotel pro hmyz, meterologická stanice.)
 2. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  Vysvětlit dětem odlišnosti mezi zdravými a postiženými dětmi, seznámit je postiženými dětmi navázat vztahy s postiženými dětmi nebo i dospělými.
 3. Sociálně-patologické jevy, šikana, rasismus
  Vést děti ke kamarádství, toleranci, učit je pomáhat druhému, nepodporovat mezi dětmi rivalitu, rovnocenný přístup pedagogů a ostatních zaměstnanců školy ke všem dětem, omezovat nezdravou soutěživost, vést děti k toleranci k dětem i dospělým odlišné rasy i kultury.
 4. Prevence zneužívání návykových látek
  Vysvětlovat dětem co je a co není škodlivé, co by nám mohlo ublížit, co všechno je droga a jak nám může ublížit, ukázat dětem, vysvětlovat dětem přiměřeným způsobem, že nemohou brát od cizích lidí žádné sladkosti, nechodit nikam s cizími lidmi.
 5. Péče o rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, důraz na správnou výslovnost 
  Zařazovat denně jazykové chvilky, práce logopedické asistentky v každé třídě, spolupráce s klinickými logopedy, rodiči.
 6. Zdravý životní styl, zdravá strava
  Motivovat děti ke zdravému stravování vhodnou motivací i zlepšenou kulturou stolování, zařazovat dostatek pohybových aktivit u dětí v průběhu celého dne, motivovat je k pohybovým aktivitám i mimo mateřskou školu společně s rodiči.
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
  Dostatečně poučovat a motivovat děti k ochraně zdraví, předcházení úrazům při všech činnostech, jichž se děti účastní ať v mateřské škole nebo mimo ní.

 

S celým školním vzdělávacím programem se můžete seznámit v šatnách dětí.

 

DSCF0016aaa[1].jpg

KONTAKT

mateřská škola

493798291

školní jídelna

493798391

ředitelka školy

727928026

zástupkyně v době nepřítomnosti ředitelky

736718446

vedoucí stravování

727928027

třída Sedmikráska

731937404

třída Berušková

725511631

třída Sluníčková

736718446

 

Žádáme volající, aby mimo provozní dobu mateřské školy používali čísla na mobilní telefony pouze k omlouvání dětí formou SMS zpráv a respektovali tak soukromí zaměstnanců.

mailto:mat.skola.stara.paka@seznam.cz

Školní jídelna

 jidelna@msstarapaka.cz

ČÍSLO ÚČTU : 1163743399/0800

POLOHA školy

Přejít na MAPU
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Star%C3%A1%20Paka%20Komensk%C3%A9ho%20466@sss=1@ssp=117890156_126316236_152689772_152563404@x=135519168@y=137460512@z=15

Mateřská ěkola - Stará Paka, Komenského 466